در زير مي توانيد اطلاعات بيشتري در مورد تاریخچه شرکت نمایشگاه بین المللی استان اصفهان پيدا کنيد

شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان فعاليت خود را در سال ۱۳۷۲ آغاز نمود و به لطف الهي تاكنون روند رو به رشدي را با سرعت قابل توجهي دنبال كرده است .
شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان رسالت خويش را با برگزاري نمايشگاه با موضوع‌هاي متعدد و متنوع و با هدف اصلي ايجاد بستر اقتصادي مناسب، رقابت سالم، شناسايي واحدهاي برتر و ايجاد ارتباط بين اعضاي مجموعه‌هاي مختلف صنعتي، فرهنگي، هنري، خدماتي و . . . دنبال نموده است . فعاليت شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان از بدو تاسيس تاكنون به قرار زير بوده است :

۱۳۷۲ : صدور ۹ مجوز برگزاري نمايشگاه

۱۳۷۳ :صدور ۹ مجوز برگـزاري نمايشـگاه
برگـزاري ۳ نمايشگاه تخصصي داخلـي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۴: صدور ۴ مجوز برگزاري نمايشگاه
برگزاري ۷ نمايشگاه تخصصي‌ داخلي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۵: صدور ۱ مجوز برگزاري نمايشگاه
برگزاري نمايشگاه و برگزاري ۶ نمايشگاه تخصصي داخلي

۱۳۷۶: صدور ۲ مجـوز برگزاري نمايشـگاه
برگزاري ۷ نمايشگاه تخصصي و داخلي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۷: برگزاري ۹ نمايشگاه تخصصي داخلي

۱۳۷۸: برگزاري ۱۷ نمايشگاه تخصصي داخلي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي

۱۳۷۹ : برگزاري ۱۱ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۴ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۲ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۱۸ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۷ نوبت

۱۳۸۰: برگزاري ۱۲ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۷ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۲ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۲۱ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۷ نوبت

۱۳۸۱: برگزاري ۸ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۱ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۴ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۲۳ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۷ نوبت

۱۳۸۲: برگزاري ۱۷ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۹ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۲ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۲۸ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۱۰ نوبت

۱۳۸۳:برگزاري ۲۴ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۲ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۳ نمايشگاه خارجي:
مجموعاً ۳۸ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۹ نوبت

۱۳۸۴: برگزاري ۱۸ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۸ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۱ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۳۷ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۴ نوبت

۱۳۸۵:برگزاري ۱۵ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۶ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۴ نمايشگاه خارجي
مجموعاً ۳۵ نمايشگاه و همچنين بازديد از نمايشگاه‌هاي معتبر جهاني طي ۱ نوبت

۱۳۸۶:برگزاري ۲۵ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۱۸ نمايشگاه بين‌المللي و برگزاري ۶ نمايشگاه خارجي و اعزام هيأت تجاري بازاريابي مجموعاً ۴۹ نمايشگاه

۱۳۸۷:برگزاري ۲۳ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۲۰ نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري ۳ نمايشگاه خارجي و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاريابي مجموعاً ۴۸ نمايشگاه و بازديد

۱۳۸۸: برگزاري ۲۷ نمايشگاه تخصصي- داخلي و ۱۷ نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري ۴ نمايشگاه خارجي و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاريابي مجموعاً ۵۰ نمايشگاه و بازديد

۱۳۸۹: برگزاري ۲۷ نمايشگاه تخصصي داخلي و ۲۰ نمايشگاه بين‌المللي و همچنين برگزاري ۵ نمايشگاه خارجي و ۱ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاريابي مجموعاً ۵۳ نمايشگاه و بازديد

۱۳۹۰: برگزاری ۲۶ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۲۰ نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری ۴ نمایشگاه خارجی و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۲ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۱: برگزاری ۲۸ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۸ نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری ۲ نمایشگاه خارجی و ۲ مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۰ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۲: برگزاری ۳۳ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۶ نمایشگاه بین المللی و همچنین برگزاری ۵ نمایشگاه خارجی و ۳مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۷ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۳: برگزاری ۱۶ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۲۱ نمایشگاه بین المللی و برگزاری ۱۰ نمایشگاه عمومی، آموزشی، فرهنگی و همچنین برگزاری ۹ نمایشگاه خارجی و ۲مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۸ نمایشگاه و بازدید

۱۳۹۴: برگزاری ۱۸ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۸ نمایشگاه بین المللی و برگزاری ۱۱ نمایشگاه با رویکرد فرهنگی و عمومی و همچنین برگزاری ۱۰ نمایشگاه خارجی و ۲مورد اعزام هيأت‌هاي تجاري بازاریابی مجموعا ۵۹ نمایشگاه و بازدید

1395 : برگزاری ۲۰ نمایشگاه تخصصی داخلی و ۱۷ نمایشگاه بین المللی و برگزاری ۶ نمایشگاه با رویکرد فرهنگی و عمومی و همچنین سازماندهی پاویون ملی ایران در ۱۱ نمایشگاه معتبر خارجی و اعزام هیأت تجاری- بازاریابی برای بازدید از ۲ نمایشگاه مطرح خارجی مجموعا ۵۶ نمایشگاه

حامیان نمایشگاه

ماهنامه

ماهنامه

tbsnews.ir

انجمن تخصصی صنایع همگن برق والکترونیک استان اصفهان

انجمن تخصصی صنایع همگن برق...

 صبح آگهی

صبح آگهی

saba82.com

سرو لاله زار

سرو لاله زار

barghmarket.com

امواج برتر

امواج برتر

amvaj-e-bartar.ir